Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Changing Life en een Member, tenzij Changing Life en de Member voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.   

Eenvoudig gezegd
Deze voorwaarden gelden voor alle CL deelnemers.   

Definities
- Changing Life is een onderdeel van Changing Life B.V. gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven. 
- Member: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een abonnement heeft afgesloten bij Changing Life. 
- De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Changing Life en de Member. 
- Personal Body Plan is een merk van Changing Life B.V. gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven.   

1) Tot stand komen overeenkomst   
De Overeenkomst tussen Changing Life en de Member komt tot stand door middel van:  Het online aanmelden via een online formulier op de website van Changing Life. 

Nadat de Member de registratie voor Changing Life heeft volbracht, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en op de button ‘Naar betalen’ heeft geklikt is de Overeenkomst geldig.  De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Changing Life worden overgedragen. 

Een Member heeft bij het online aanmelden het recht om aan Changing Life mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de startdatum (dag 1) van zijn/haar abonnement bij Changing Life.

Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.  Indien de Member binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van de Overeenkomst, is Changing Life gerechtigd om het aantal dagen dat de Member gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door Changing Life, kosten in rekening te brengen. 

Changing Life gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn. De Member garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Changing Life heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar. 

Changing Life verwerkt persoonsgegevens van de Member binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

Hoe we persoonsgegevens verwerken staat vermeldt in het privacy statement (http://www.changinglife.cl/privacy). 

In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt Changing Life de persoonsgegevens voor de doeleinden: 
- Facturatie 
- Debiteurenadministratie 
- Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting 
- Informatie aan de werkgever van de Member over het gebruik van het Abonnement 
- Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden 
- Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van Changing Life en/of diensten van aanverwante moeder- en zustermaatschappijen die te maken hebben met de diensten van Changing Life en/of Personal Body Plan. 
- Changing Life mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen. 

De door de member tijdens het plan te gebruiken trainingsplannen en educatie en overige gegevens welke aangemerkt kunnen als intellectuele eigendommen worden niet aangemerkt als persoonsgegeven en zijn als dusdanig ook niet onderhevig aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). 

Eenvoudig gezegd
Na aanmelding via de website van CL word jij Changing Life Member.  Na start van jouw plan heb je 14 dagen bedenktijd om op je aanmelding terug te komen.  Je belooft dat je de juiste gegevens invult bij het aanmelden op de website. Changing Life slaat jouw gegevens op, om te kunnen gebruiken voor de normale bedrijfsvoering.   

2) Abonnementsgelden   
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 6, 12 of 18 maanden. Het contract kan niet tussentijds worden gewijzigd, gepauzeerd of stopgezet.  De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De eerste betalingsperiode gaat in op deze ingangsdatum.  De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Changing Life de aanmelding heeft ontvangen.  De Member is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Changing Life biedt de Member echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen van een maand bij vooruitbetaling te voldoen.  Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden middels automatische incasso per periode van 1 maand vooruit, waarbij de eerste betaling direct uitgevoerd wordt middels één van de beschikbare betaalmethoden. De eerste betaling geldt in deze als machtiging voor automatische incasso. Het is ook mogelijk om het gehele abonnement in één keer vooruit te betalen via de beschikbare betaalmethoden. Op de betaling zijn tevens de algemene voorwaarden van de gekozen betaalmethode van toepassing. Betaling van het abonnementsgeld dient te geschieden via het persoonlijke portal van de deelnemer op de website. Het is niet mogelijk om het abonnementsgeld te betalen via de Changing Life app.  De betaling dient uiterlijk op de laatste dag van de maand op de rekening van Changing Life te zijn binnengekomen. Changing Life is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en/of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank.  Bij een niet tijdige ontvangst, stornering of chargeback van het verschuldigde bedrag, wordt de Member een betalingsherinnering gestuurd. De Member krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Member na deze periode van twee weken in gebreke is, worden alle nog openstaande abonnementstermijnen direct opeisbaar en wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de Member.  Changing Life is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Member te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.  Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.   

Eenvoudig gezegd
Je abonnement bij CL duurt 6, 12 of 18 maanden, je kunt daarna altijd verlengen, je kunt het abonnement niet verkorten.  Je bent verplicht het abonnementsgeld op tijd te betalen.   

3) Diensten en verplichtingen Partijen   
Changing Life levert persoonlijke diensten op maat, gelegen (onder meer) in adviezen op drie domeinen: Body, Mind & Life. De door Changing Life te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.  Doordat een deel van de diensten van Changing Life online geleverd worden, kan Changing Life niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.  Het Membership geeft de Member gedurende de looptijd daarvan het recht om van maandag tot en met vrijdag gedurende daluren (11.00 uur tot 16.00 uur) te sporten bij TrainStation in ’s-Hertogenbosch. Het huishoudelijk reglement en gebruiksvoorwaarden van TrainStation zijn van toepassing op de toegang tot de locatie van TrainStation in ’s-Hertogenbosch. De Abonnees dienen voorafgaand aan het bezoek, telefonisch een afspraak te maken.  Changing Life zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt.  Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@changinglife.cl. Na de melding zal Changing Life de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.  De Member is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Changing Life.  De Member is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.  De Member heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.  De Member verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de Member zal worden aangepast.  De Member mag derden geen toegang verschaffen tot Changing Life via haar eigen registratie. Bij overtreding is de Member volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.  De Member is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Changing Life en derden, ten gevolge van de door de Member gedeelde informatie.  De Member gaat akkoord dat Changing Life alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 1.8 van deze Algemene Voorwaarden.  Changing Life behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Changing Life te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de Member gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de Member gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.  In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de Member slechts recht op een pro rato retournering van het reeds (vooruit) betaalde bedrag aan Changing Life.   

Eenvoudig gezegd
Niemand is perfect, Changing Life ook niet. Changing Life doet haar best om haar diensten zo snel en zo goed mogelijk aan te leveren, maar word niet meteen boos als er een keer iets misgaat. Als je ons wilt helpen door middel van feedback, dan staan wij altijd open voor een gesprek.  Changing Life respecteert auteursrechten en verwacht dat jij dat ook doet. Als jij informatie aanlevert die je niet had mogen aanleveren, en CL lijdt daardoor schade dan ben jij aansprakelijk.  Zorg dat je een huisarts hebt geraadpleegd voor je aan CL begint, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. 
Changing Life mag altijd besluiten om te stoppen met het aanleveren van haar diensten. Uiteraard zorgt CL dan voor een nette afhandeling van zaken.   

4) Risico en aansprakelijkheid   
Changing Life is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van de website.  Changing Life is niet aansprakelijk voor schade van de Member die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door Changing Life geleverde diensten.  Changing Life is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Member zijn aangeleverd.  Changing Life is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Changing Life.  Changing Life is geen medische organisatie en is niet toegerust om je medisch advies te geven of een medische diagnose te stellen. Voor specifieke adviezen dien je de hulp in te roepen van een huisarts, arts of paramedicus.  Changing Life is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect en is niet aansprakelijk voor schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de door Changing Life geleverde diensten.  In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van Changing Life zou liggen, is de aansprakelijkheid van Changing Life beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Changing Life. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Changing Life geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Changing Life beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Changing Life aan de Member in rekening is gebracht.   

Eenvoudig gezegd
Changing Life is niet aansprakelijk voor schade aan jou of aan jouw spullen. Let dus goed op jezelf en op je spullen.   

5) Beëindigen
 Een Membership eindigt automatisch na verloop van de contractduur.  De Member kan zijn/haar Membership niet tussentijds opzeggen.   

Eenvoudig gezegd
Je abonnement eindigt vanzelf na de looptijd die je zelf gekozen hebt bij inschrijving: 6, 12 of 18 maanden. Je kunt het abonnement altijd verlengen. Tussentijds stoppen kan niet.   

6) Intellectuele eigendom   
Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van Changing Life en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.  Changing Life verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Changing Life) recht om de producten en diensten van Changing Life te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.  Bij beëindiging van het Membership (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door Changing Life op grond van artikel 8.4) vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door Changing Life geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van Changing Life en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Member.  Wanneer in een overeenkomst tussen Changing Life en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van Changing Life wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.  Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Changing Life te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Changing Life.   

Eenvoudig gezegd
Jouw abonnement bij Changing Life (waaronder alle informatie op de domeinen Body, Mind & Life en de berichten van je Changing Life Coach), is gericht aan jou en alleen voor jou bestemd. Het is niet de bedoeling dat je deze informatie zomaar openbaar gooit en met anderen deelt. Anders heeft Changing Life straks geen bestaansrecht meer.  Natuurlijk mag je alles wat je leert gewoon bespreken met de mensen om je heen. Maar begin niet jouw eigen versie van Changing Life op basis van de informatie van Changing Life.   

7) Communicatie   
Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden door Changing Life zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.  De Member gaat ermee akkoord dat Changing Life de Member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht.  De Member gaat ermee akkoord dat Changing Life of één van de aan haar gelieerde moeder- of zustermaatschappijen de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Member heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.  Binnen de diensten van Changing Life kunnen Members onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten. De Member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder maar niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de diensten van Changing Life en beëindiging van de gebruikslicentie. De betaalverplichting voor de deelnemer voor het afgesloten abonnement vervalt hiermee niet.  Het staat Changing Life ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.   

Eenvoudig gezegd
Changing Life of een van de andere bedrijven van Changing Life kan jou zo nu en dan een e-mail sturen.   

8) Slotbepalingen
 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Changing Life is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Changing Life en een Member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.  Door het aangaan van een Membership verklaart de Member de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de overeenkomst vormen.  Changing Life is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.   

Eenvoudig gezegd
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing en mochten jij en CL ruzie maken en hier niet samen uitkomen, dan is de Nederlandse rechter bevoegd.   

9) Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: ‘Geen resultaat, geld terug’   

Artikel 1: Definities

Changing Life is een onderdeel van Changing Life B.V. gevestigd aan Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven.  Changing Life abonnement: op maat gemaakte dienst voor de duur van 6, 12 of 18 maanden. 
Deelnemer: een natuurlijk persoon die Changing Life bij Changing Life B.V. heeft afgenomen. 
Changing Life Coach: de Changing Life Coach van de Deelnemer bij een Changing Life abonnement. 
80% van de dagen: 80% van het totaal in dagen van een 6 maanden periode van Changing Life.   

Artikel 2: Voorwaarden
‘Geen resultaat, geld terug’ geldt alleen voor de eerste periode van zes maanden waarin de Deelnemer een plan bij Changing Life volgt. De ‘geen resultaat, geld terug’ voorwaarde geldt enkel voor abonnementen met coaching.  

80% van de dagen inloggen: inloggen houdt in dat de Deelnemer inlogt met zijn/haar e-mailadres en het door hem/haar aangemaakte wachtwoord.   
80% van de coachdagen contact met de Changing Life Coach: contact houdt in dat de Deelnemer een bericht stuurt naar de Changing Life Coach door middel van de chatfunctie in de Changing Life Member App of het Changing Life Member Dashboard. De Deelnemer kan gedurende zijn/haar plan bij Changing Life altijd zien of hij/zij dit heeft gedaan. 
80% van de dagen je progressie afvinken:  80% van de dagen een motivatiecijfer doorgeven; 
80% van de dagen de educatie lezen en de challenge invullen indien hierom wordt gevraagd; 
80% van de dagen de voeding invullen; waarbij eveneens een vereiste is dat de Deelnemer:
80% van de dagen minimaal 80% van de aanbevolen producten heeft gegeten; 
80% van de dagen de juiste hoeveelheid water heeft gedronken; 
80% van de trainingen de resultaten invullen; 
80% van de dagen de slaapuren en het supplementengebruik invullen;
80% van de dagen je mood invullen;
80% van de dagen je journal invullen.  

Elke vier weken het meetresultaat doorgeven: de Deelnemer voert elke vier weken zijn/haar progressiefoto’s met bijbehorende metingen in op het moment dat de Changing Life Member app hierom vraagt.   

Changing Life B.V. en de Deelnemer kunnen altijd in hun eigen Changing Life Member App zien of aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.   

Artikel 3: Resultaat behalen
Of de Deelnemer het beoogde resultaat heeft behaald, bepalen Changing Life B.V., de Changing Life Coach en de Deelnemer gezamenlijk aan de hand van een zowel zichtbaar als meetbaar verschil in respectievelijk de progressiefoto’s en metingen op basis van het door de deelnemer bij aanvang van het plan gekozen doel.   

Artikel 4: Wat wordt verstaan onder geld terug?  Indien de Deelnemer na zes maanden Changing Life het beoogde resultaat niet heeft behaald en wel aan alle voorwaarden voldoet, heeft de Deelnemer de keuze tussen de volgende twee opties:  Teruggave aankoopbedrag;  Een nieuw abonnement voor 6 maanden.  Indien de Deelnemer kiest voor de teruggave van het aankoopbedrag, wordt het bedrag een maand na het aflopen van zijn/haar abonnement bij Changing Life zijn/haar geld teruggestort.   

Artikel 5: Blessure
Indien de Deelnemer gedurende zijn/haar abonnement bij Changing Life geblesseerd raakt en daardoor niet in staat is om te trainen en de trainingsresultaten af te vinken in de progressie, geldt ‘geen resultaat, geld terug’ nog steeds. Dit geldt alleen onder de voorwaarde dat Changing Life B.V. uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Deelnemer is gestopt met het invullen van de trainingsresultaten een doktersverklaring ontvangt, waaruit blijkt dat de Deelnemer niet in staat is om de trainingen voort te zetten.   

Eenvoudig gezegd
Als jij gedurende jouw eerste zes maanden van jouw abonnement bij Changing Life niet het gewenste resultaat hebt behaald, krijg je je geld terug, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat je je plan op de juiste wijze hebt gevolgd en je niet tussentijds je gewenste resultaat hebt veranderd.   

10) Aanvullende algemene voorwaarden betreffende: Changing Life en Partnergym   
Iedereen die een Changing Life abonnement afsluit met @GYM als trainingslocatie kan een abonnement afsluiten bij een partnergym via het netwerk van Changing Life of Bedrijfsfitness Nederland (BFNL).  Een deelnemer van Changing Life kan slechts bij 1 partnergym een abonnement afsluiten. Je kunt tijdens je gehele Changing Life abonnement niet switchen van partnergym.  De looptijd van het Changing Life abonnement (6, 12 of 18 maanden) is altijd gelijk aan de looptijd van het af te sluiten abonnement bij de gekozen partnergym.  Indien men kiest voor een partnergym uit het Bedrijfsfitness Nederland (BFNL) netwerk:  Dient men binnen 14 dagen na de start van het Changing Life abonnement het partnergym abonnement te hebben geactiveerd via het BFNL portal. Instructies hiervoor volgen per e-mail na de betaling van het Changing Life abonnement.  Zijn op dit abonnement de voorwaarden van BFNL en de partnergym van toepassing.  Geef je een machtiging af aan BFNL. Zij incasseren vervolgens in één keer het totaalbedrag bij €100,- of minder en in maximaal drie termijnen bij een totaalbedrag boven de €100,-. De incassering vindt altijd plaats op de 28ste van de maand.  Indien men kiest voor een partnergym uit het Changing Life netwerk:  Dient de deelnemer zich binnen 14 dagen na de start van het Changing Life @Gym abonnement fysiek te melden bij een van de partnergym vestigingen en in te schrijven middels het inschrijfformulier. Hiervoor moet de deelnemer de betaalbevestiging en/of de app meenemen en een geldig identiteitsbewijs. Doet men dit na deze 14 dagen dan vervalt het recht op een Changing Life partnergym.  

Eenvoudig gezegd
Als Changing Life deelnemer kan je als aanvullende service via Changing Life een sportschoolabonnement afsluiten bij een partnergym. Hiervoor dien je bij de registratie wel te kiezen voor @GYM als trainingslocatie en binnen 14 dagen na de start van jouw Changing Life Plan je abonnement bij de partnergym af te sluiten.   

11) Aanvullende voorwaarden betreffende: abonnementsduur

6 maanden abonnement
De gehele looptijd van je abonnement bestaat uit één periode van 6 maanden. Na deze periode van 6 maanden kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.   

12 maanden abonnement
De gehele looptijd van je abonnement is opgedeeld in twee vaste periodes van 6 maanden. Na een periode van 6 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.   

18 maanden abonnement
De gehele looptijd van je abonnement is opgedeeld in drie vaste periodes van 6 maanden. Na elke periode van 6 maanden vindt er opnieuw een online intake plaats. Na afloop van de gehele looptijd kun je kiezen om door te gaan of stopt je abonnement.   

12) Aanvullende voorwaarden betreffende de abonnementsvormen (DIY, PRO, VIP)
 Tussentijds upgraden naar een abonnement met een hogere coachfrequentie is mogelijk. Tussentijds downgraden naar een abonnement met een lagere coachfrequentie is niet mogelijk. 

Campagnevoorwaarden "Resultaat behaald, Changing Life betaalt"1. Campagne
Deze algemene campagnevoorwaarden (de ”Campagnevoorwaarden”) gelden als aanvulling op de reguliere Algemene Voorwaarden van Changing Life en gelden uitsluitend met betrekking tot de voorwaarden voor deelname aan de campagne ‘Resultaat behaald? Changing Life betaalt!

De Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing op de rechtsverhouding tussen de deelnemer en Changing Life.


2. Definities

2.1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Campagnevoorwaarden kennen de volgende betekenis:

“Changing Life”: “Changing Life B.V.“ gevestigd te  Eindhoven (5617 BA) aan de Torenallee 33 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 86677756;

“Campagne”: de campagne ‘Resultaat behaald? Changing Life betaalt!’

“Algemene Voorwaarden”: de reguliere algemene voorwaarden van Changing Life, te vinden op: www.changinglife.cl/algemene-voorwaarden

“Changing Life Membership”: één van de abonnementen die wordt aangeboden door Changing Life;“Changing Life Plan”:het door deelnemer in verband met het Changing Life Membership gekozen plan;

“Resultaten-formulier”: het formulier dat de deelnemer dient in te vullen om aanspraak te kunnen maken op Cashback, zoals wordt verstrekt door Changing Life;

“Cashback”: heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 5.1;


3. Aanmelding en Deelname

3.1. Om deel te kunnen nemen aan de Campagne, moet de deelnemer een Changing Life Membership hebben en akkoord zijn met de Algemene Voorwaarden.

3.2. In de Lifestyle-ID – na registratie voor een Changing Life Membership – kan de deelnemer bevestigen of hij/zij mee wil doen met de Campagne. Deelname is niet verplicht.

3.3. Door deelname aan de Campagne gaat de deelnemer akkoord met deze Campagnevoorwaarden.

3.4. Changing Life is gerechtigd de deelnemer uit te sluiten van deelname indien zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze Campagnevoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden handelt, dan wel indien deelnemer zich anderszins op frauduleuze wijze toegang heeft verschaft tot deelname of de deelname op oneerlijke wijze beïnvloed.


4. Delen van Resultaten

4.1. Deelnemer gaat akkoord met het delen van zijn/haar resultaten die zijn gedeeld via het Resultatenformulier door Changing Life, bijvoorbeeld op de website en/of sociale media van Changing Life.

4.2. Deelnemer verleent door deelname aan de Campagne toestemming aan Changing Life om foto- en/of filmmateriaal met zijn/haar beeltenis en/of zijn/haar resultaten zonder aanvullende toestemming en/of aanvullende vergoeding openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in media, zoals (maar niet beperkt tot) op sociale media kanalen of op de website van Changing Life.


5. Vereisten voor Cashback

5.1. Deelnemer dient minimaal 80% van het Changing Life Plan te volgen om kans te maken op terugbetaling (“Cashback”). Dit wordt door Changing Life gemeten aan de hand van het dashboard. De hoogte van de Cashback is afhankelijk van het type Changing Life Membership dat deelnemer heeft:
(a) Bij een Changing Life Membership met een looptijd van 6 maanden krijgt de deelnemer € 50,- terug;
(b) Bij een Changing Life Membership met een looptijd van 12 maanden krijgt de deelnemer 100,- terug;
(c) Bij een Changing Life Membership met een looptijd van 18 maanden krijgt de deelnemer € 150,- terug.

5.2. Deelnemer – die recht heeft op Cashback overeenkomstig artikel 5.1 – dient het Resultatenformulier volledig en correct in te vullen (inclusief foto’s van hoogwaardige kwaliteit). Het Resultatenformulier dient vóór het einde van het Changing Life Membership te worden ingevuld en ingediend.. Changing Life kan alleen worden gehouden om de Cashback te betalen, indien het Resultatenformulier tijdig, volledig en correct is ingevuld en is ontvangen door Changing Life op [e-mail].

5.3. De Cashback wordt (als aan alle vereisten daarvoor is voldaan) vier (4) weken na beëindiging van het Changing Life Membership uitbetaald aan deelnemer op het rekeningnummer dat door deelnemer is verstrekt voor de betaling van zijn/haar Changing Life Membership. Ingeval het Changing Life Membership na het einde wordt verlengd of gewijzigd, dan geldt voor uitbetaling van de Cashback de oorspronkelijke beëindigingsdatum van het Changing Life Membership.

5.4. De Cashback geldt niet in combinatie met andere acties van Changing Life, zoals bijvoorbeeld andere kortingsacties op Changing Life Memberships.

5.5. Er wordt slechts één Cashback per Changing Life Membership verstrekt.

5.6. Indien een deelnemer het Changing Life Membership gedurende de Campagne wijzigt naar een Changing Life Membership met een langere duur, dan geldt voor de berekening van de hoogte van de Cashback de Changing Life Membership die de deelnemer had ten tijde van het inschrijven voor de Campagne.


6. Deelname voor Huidige Members


6.1. Deelname is ook mogelijk voor personen die reeds voorafgaand aan de inschrijfperiode voor de Campagne (zoals opgenomen in artikel 3.3) een Changing Life Membership hebben (“Huidige Members”).

6.2. Huidige Members die deelnemen aan de Campagne dienen hiervoor het Resultatenformulier in te vullen en akkoord te gaan met de Campagnevoorwaarden. Huidige Members kunnen geen Cashback krijgen, maar ontvangen een couponcode  waarvan de hoogte eveneens wordt bepaald overeenkomstig artikel 5. Deze couponcode kan worden gebruikt bij het afsluiten van een vervolgabonnement (verlenging van het huidige Changing Life Membership).

6.3. Huidige Members kunnen geen aanspraak maken op de couponcode om korting te krijgen op het huidige Changing Life Membership.


7. Aansprakelijkheid Changing Life

7.1. Uitvoering van de Campagne is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Changing Life is niet aansprakelijk voor enige schade geleden als gevolg van deelname aan de Campagne, tenzij deze schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Changing Life.

7.2. Onder de in artikel 7.1 bedoelde schade is bijvoorbeeld begrepen enige schade geleden als gevolg van het niet opvolgen van in het kader van de Campagne of het Changing Life Plan door Changing Life (inclusief een Changing Life coach) gegeven regels of instructies, zoals letselschade en alle indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, gemiste inkomsten en gederfde winst).


8. Wijzigingen van de Campagne


8.1. Changing Life is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Campagnevoorwaarden gedurende de looptijd van de Campagne te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de Campagne te staken, zonder dat Changing Life op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens deelnemer. Wijziging of aanpassingen van de Campagne (inclusief de Campagnevoorwaarden) zal door Changing Life aan de deelnemer bekend worden gemaakt via een berichtgeving op website van Changing Life.


9. Overige bepalingen


9.1. De deelname aan de Campagne is persoonsgebonden en kan niet door een ander worden uitgevoerd dan de persoon die verbonden is aan het betreffende Changing Life Membership.

9.2. De Cashback (dan wel couponcode in geval van Huidige Members) is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor andere producten of diensten.

9.3. Indien één of meer bepalingen van deze Campagnevoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze Campagnevoorwaarden aan.
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer
Be a life changer